BHV

Over BHV

De wettelijke basis voor de bedrijfshulpverlening is beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening.

De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening betreft:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben bedrijfshulpverleners basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruiming.

De BHV op orde?

In elk bedrijf vinden veranderingen plaats. Er komt nieuw personeel en er gaat personeel weg, er worden nieuwe producten gemaakt of er vestigt zich een nieuw bedrijf naast het bedrijf. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op de BHV. Het is daarom verstandig minimaal één keer per jaar uw BHV-plan door te lopen en zonodig aan te passen. De BHV checklist is bedoeld als hulpmiddel om te controleren of de belangrijkste aspecten van BHV in het bedrijf geregeld zijn. De vragen vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. De checklist kan gebruikt worden bij het opstellen van het BHV-plan en bij het jaarlijks bijstellen hiervan.

BHV-Checklist

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel om te controleren of de belangrijkste aspecten van BHV in uw bedrijf geregeld zijn. De vragen in de checklist vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. De checklist kan gebruikt worden bij het opstellen van het BHV-plan, maar kan ook worden gebruikt om na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden die van invloed kunnen zijn op de BHV-voorzieningen en -maatregelen. De checklist kan dus regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) worden doorlopen.

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Wat zijn bedrijfshulpverleners?

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen in situaties die gevaar opleveren om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Coördinator/Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

 • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
 • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
 • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Beheerder Brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid. ls staat omschreven in de NEN 2654.

Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan:

 • gerechtsgebouwen;
 • politiebureaus;
 • huizen van bewaring;
 • TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen;
 • militaire strafgevangenis;
 • psychiatrische ziekenhuizen;
 • industriegebouwen

Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Ploegleider BHV

Wat doet een ploegleider BHV?

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Gebruik AED

Met een AED kan een (bedrijfs-)hulpverlener in bepaalde gevallen een stroomstoot toedienen aan een slachtoffer met een hartritmestoornis. Behandeld worden o.a.:

 • de werking van de AED;
 • de benadering van het slachtoffer;
 • de bediening van de AED;
 • wat te doen bij bijzondere omstandigheden;
 • en het onderhoud.

De cursus bestaat grotendeels uit het oefenen met het gebruik van de AED.

Gevaarlijke stoffen bedrijfshulpverlening

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om gegaan wordt. Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden.

BHV in de petrochemische industrie

De cursus BHV in de petrochemische industrie is speciaal ontwikkeld voor de petrochemische industrie, en is bedoeld voor operators die een taak hebben in de bedrijfshulpverlening. De operator leert om in een korte tijdsperiode direct na het ontstaan van een ongeval, brand of lekkage op te treden. De eigen veiligheid, de procedures van de BHV-organisatie, adembescherming, persoonlijke bescherming, bronbestrijding en de samenwerking met de (bedrijfs)brandweer spelen in de cursus een belangrijke rol. 

In de onderdelen ‘Adembescherming/Persoonlijke bescherming’ en ‘Bronbestrijding’ komt de benodigde theorie en praktijk aan de orde.

Scroll naar boven